Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność resocjalizacja

pedagogika, specjalność resocjalizacja (ZLx-PR)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną wiedzę, niezbędną do rozumienia procesów i kontekstów kształcenia, wychowania, wsparcia i opieki oraz wdrażania jej dyrektyw do praktyki zorientowanej na szeroko rozumianą profilaktykę i resocjalizację. Identyfikuje, diagnozuje i rozwiązuje problemy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki i resocjalizacji, tak w środowisku lokalnym, jak i instytucjach zamkniętych. Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce zawodowej oraz rozwijać własne kompetencje metodyczne. Posiada szeroką wiedzę o strukturach społecznych, które mogą stać się partnerami w projektowaniu i realizacji zadań związanych z profilaktyką niedostosowania społecznego i resocjalizacją. Posiada niezbędne w pracy zawodowej kompetencje: prakseologiczne, komunikacyjne, społeczne, kreatywne, etyczno-moralne oraz informacyjno-technologiczne. Absolwent potrafi pracować w zespole, podejmując zróżnicowane role; jest animatorem i mentorem dla swoich wychowanków i środowiska lokalnego. Dokonuje oceny przydatności wybranych metod i technik, wpisując je w określone strategie działań pedagogicznych. Prognozuje efekty podjętych przez siebie zadań, dokonuje modyfikacji działań, jeśli nie przynoszą one oczekiwanych rezultatów. Działa zgodnie z zasadami etycznymi oraz normami prawnymi zawartymi w obowiązujących w danej dziedzinie aktach prawnych, których treść potrafi poddawać analizie, poprawnie interpretować oraz stosować. Po zakończeniu cyklu kształcenia Absolwent mam możliwość podjęcia pracy jako pedagog w szkołach, internatach, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, strukturach OHP, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego. Posiada również kompetencje do pracy na stanowisku asystenta rodziny oraz koordynatora pieczy zastępczej. Absolwent po przejściu odpowiednich procedur wewnętrznych, może podjąć pracę w instytucjach kontroli społecznej i wymiaru sprawiedliwości, takich jak Policja oraz Służba Więzienna oraz w instytucjach zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego. Absolwent po spełnieniu wymogów ustawowych może ubiegać się o funkcję kuratora społecznego. Po uzyskaniu dodatkowych uprawnień spełnia wymagania pozwalające na pełnienie funkcji mediatora. Posiada również kwalifikacje do pracy w fundacjach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i readaptacją społeczną osób niedostosowanych społecznie, pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl