Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz)

pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz) (DUx-RSPE)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz)

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent został wyposażony w specjalistyczną i interdyscyplinarną wiedzę oraz umiejętności praktyczne pozwalające na samodzielną lub zespołową pracę zawodową w jednostkach penitencjarnych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych oraz innych instytucjach, których działalność statutowa obejmuje zadania wychowawcze, profilaktyczne lub resocjalizacyjne. Posiada wiedzę z różnych obszarów pedagogiki, socjologii, psychologii, antropologii, filozofii. Szczególny akcent położony został na wiedzę i umiejętności z zakresu resocjalizacji i penitencjarystyki oraz etykę zawodu wychowawcy resocjalizacyjnego. Zdobył wiedzę dotyczącą wybranych aspektów prawnych i praw człowieka, kryminologii i wiktymologii, zarządzania instytucjami resocjalizacyjnymi oraz innych zagadnień o charakterze praktycznym wynikających z programu studiów. Posiada umiejętność rozpoznawania potencjalnych zagrożeń socjalizacji jednostki i grup, prowadzących do zachowań niezgodnych z obowiązującymi normami prawnymi i wartościami społecznymi. Został wyposażony w teoretyczne i praktyczne podstawy postępowania wychowawczego na różnych etapach procesu resocjalizacji, zarówno w środowisku otwartym, jak i instytucjonalnym. Poznał teoretyczne i praktyczne zasady modyfikacji postaw jednostek niedostosowanych społecznie (nieletnich i dorosłych), które są dla nich niekorzystne. Potrafi zaplanować, zaprojektować i realizować proces resocjalizacji, zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupy wychowawczej. Został przygotowany do dokonywania drogą oddziaływań resocjalizacyjnych pozytywnych zmian w zachowaniu młodzieży i dorosłych, przy wykorzystaniu różnych, indywidualnie dobranych środków oddziaływań resocjalizacyjnych. Absolwent został wyposażony w specjalistyczny aparat pojęciowy i diagnostyczny do rozpoznawania warunków i właściwości osobistych, warunków środowiskowych, a także umiejętności refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość edukacyjną XXI wieku, przy znajomości historycznych uwarunkowań i zmian zachodzących w strategiach postępowania z osobami niedostosowanymi i przestępcami. Absolwent posiada przygotowanie zawodowe do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i penitencjarnej. Ma umiejętności w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu zawodowego do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i penitencjarnej w zakładach karnych i aresztach śledczych, zakładach poprawczych, ośrodkach wychowawczych, kurateli sądowej a także funkcjonariusza służb kuratorskich. Potrafi tworzyć programy profilaktyczne, resocjalizacyjne oraz prowadzić różne formy zajęć z osobami, które weszły w konflikt z prawem, bądź są zagrożone społecznym wykolejeniem. W trakcie praktyk w instytucjach zajmujących się pracą z osobami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i niedostosowanymi społecznie, nabył wiedzę z zakresu prawnych podstaw funkcjonowania placówki, jej zadań i sposobów ich realizacji oraz praktyczne umiejętności diagnozy indywidualnej i grupowej, pracy z wychowankami w instytucjach, których zadania obejmują działalność wychowawczą, profilaktyczną lub resocjalizacyjną. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Dzięki ofercie programowej studiów, o praktycznych formach realizacji poszczególnych bloków tematycznych, połączonej z możliwością odbycia praktyki w jednostkach penitencjarnych lub placówkach resocjalizacyjnych, absolwent zdobył kompetencje do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy zjednoczonej Europy.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl