Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zarządzanie (ZU-ZA)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata (4 semestry)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku zarządzanie

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie Wydziału Prawa i Administracji UAM posiada umiejętności analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska; posiada przygotowanie do podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych, menedżerów średniego i wyższego stopnia, a także do prowadzenia własnej działalności.

Standardy nauczania

Na kierunku Zarządzanie realizowany jest program studiów określony uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 295/2006-2007 z dnia 25 września 2007 r., uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 228/2007-2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. oraz chwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 128/2008-2009 z dnia 3 marca 2009 r. odpowiadający standardom nauczania określonym w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia miedzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164 poz. 1166). Program studiów obejmuje 595 godzin zajęć wykładowych, konwersatoryjnych oraz seminaryjnych i jest podporządkowany kształceniu podstawowych umiejętności oraz zdolności najbardziej potrzebnych w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.
Łączna liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów drugiego stopnia wynosi 120. Zaliczenie każdego roku dokumentowane jest uzyskaniem 60 punktów z przedmiotów akademickich przewidzianych programem studiów. Punkty te przyznawane są za pozytywnie zdane egzaminy oraz zaliczone seminaria magisterskie.
W celu ukończenia studiów student zobowiązany jest złożyć pozytywnie ocenioną pracę magisterską oraz zdać egzamin magisterski.