Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

prawo europejskie (DLx-PRE)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku prawo europejskie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku „Prawo europejskie”, prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, otrzymuje tytuł zawodowy - licencjat. Założeniem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest przygotowanie absolwentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, instytucjach i organizacjach krajowych i międzynarodowych, w tym w instytucjach Unii Europejskiej, a także w przedsiębiorstwach współpracujących z krajami Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, wydawnictwach i środkach masowego przekazu. Absolwent posiada ogólną interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, w tym wiedzę w zakresie prawa i polityk unijnych. Daje mu to umiejętność rozumienia i analizowania procesów społecznych i politycznych dokonujących się w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej. Zna zasady prawne, polityczne ekonomiczne leżące u podstaw organizacji i funkcjonowania społeczeństw europejskich i ich historię. Zna uwarunkowania jej integracji, a także genezę i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej. Ma wiedzę w zakresie struktur i mechanizmów UE, zasadniczych elementów prawa europejskiego, integracji ekonomicznej UE oraz podstawowych polityk prowadzonych przez UE. Absolwent potrafi rozwiązywać proste problemy zawodowe, gromadzić, przetwarzać oraz przekazywać (pisemnie i ustnie) informacje, a także uczestniczyć w pracy zespołowej. Zna dwa języki obce na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umie posługiwać się językiem specjalistycznym w zakresie prawa i polityki, ekonomii, socjologii. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo europejskie zostały zatwierdzone uchwałą nr 47/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Prawa i Administracji kierunku studiów prawo europejskie oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl