Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (DUx-SA)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne, wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku: - nauczyciela współorganizującego kształcenie uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w przedszkolach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym objęci są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane ze względu na zaburzenia ze spektrum autyzmu, - nauczyciela w przedszkolach specjalnych, integracyjnych, ogólnodostępnych, szkołach podstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych, szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych i integracyjnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie przedszkola, szkoły lub rodzaju placówki, - nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, - nauczyciela w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi; -pedagoga specjalnego w warsztatach terapii zajęciowej, -pedagoga specjalnego w środowiskowych domach samopomocy, -pedagoga specjalnego w domach pomocy społecznej, - pedagoga specjalnego w organizacjach pozarządowych (fundacje, stowarzyszenia) dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i ich rodzin; Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach dydaktyczno-badawczych oraz w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, przede wszystkim z zakresu edukacji i rehabilitacji (pedagogicznej, społecznej i zawodowej) osób z zaburzeniami ze spektrum autyzm.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika specjalna zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl