Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność resocjalizacja

pedagogika, specjalność resocjalizacja (ZL-PR)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność resocjalizacja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne, do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego (zgodnie z rozumieniem Karty Nauczyciela) w placówkach systemu oświaty (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); - kompetencje do podjęcia pracy na stanowisku nauczyciel-wychowawca lub pedagog w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, a także strukturach OHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009r. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz. U. Nr 124, poz. 1359); - uprawnienia do pracy na stanowisku wychowawcy, pedagoga w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, placówkach wsparcia dziennego zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887 z późn. zm.); - kompetencje do pracy na stanowisku asystenta rodziny oraz koordynatora pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149 poz. 887 z późn. zm.); - wykształcenie, które pozwala, po przejściu odpowiednich procedur wewnętrznych, podjąć pracę w instytucjach kontroli społecznej i wymiaru sprawiedliwości, takich jak Policja oraz Służba Więzienna, na podstawie Rozporządzenia Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 16 stycznia 2003r. (Dz. U. 03.14.142 z późn. zm.) w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, jakim powinni odpowiadać funkcjonariusze Służby Więziennej oraz w Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U. z 2007r., Nr 123, poz. 857 z późn. zm.); - kwalifikacje uprawniające do ubiegania się o funkcję kuratora społecznego zgodnie z Ustawą z dnia 17 lipca 2001r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późń. zm.); - kwalifikacje do pracy w fundacjach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się profilaktyką, resocjalizacją i pomocą w sytuacjach trudnych.