Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz)

pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) (DUx-POWK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku pedagogika o specjalności pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studiów drugiego stopnia posiada poszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych dotyczącą wychowania i opieki oraz kształcenia, nauczania i uczenia się, jednostek i grup społecznych funkcjonujących w różnych środowiskach wychowawczych. Ponadto dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat rozwoju człowieka w kontekstach biologicznym, psychologicznym i społecznym. Absolwent posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji dotyczących różnorodnych zjawisk społecznych. Potrafi identyfikować zagrożenia tkwiące w świecie społecznym oraz konstruować i realizować programy opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczne, korekcyjno-edukacyjne oraz stymulujące rozwój, a także inspirować rozwój własny oraz uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych i wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przygotowany jest do aktywnego działania w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze. Posiada kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz do pracy opiekuńczo-wychowawczej w placówkach dla dzieci pozbawionych należytej opieki i wychowania (domy dziecka, rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, ośrodki adaptacyjne, ochotnicze hufce pracy), przyszkolnych internatach i bursach, placówkach zajmujących się diagnostyką, poradnictwem i terapią pedagogiczną (poradnie rodzinne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie zawodowe), placówkach zajmujących się organizacją czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku (świetlice szkolne, kluby młodzieżowe, kluby seniora), placówkach o charakterze socjoterapeutycznym (świetlice socjoterapeutyczne, ośrodki wychowawcze, kuratela społeczna i zawodowa), placówkach opieki dla osób w podeszłym wieku zajmujących się osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami (hospicjach, placówkach opieki paliatywnej), instytucjach pomocy społecznej, klubach dziecięcych, żłobkach, organizacjach pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl