Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (DUx-POW)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego (zgodnie z rozumieniem Karty Nauczyciela) w placówkach systemu oświaty (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty). Posiadacz dyplomu posiada ponadto kompetencje do pracy w: - placówkach opiekuńczo – wychowawczych; - świetlicach środowiskowych, ogniskach wychowawczych oraz klubach profilaktyczno-wychowawczych; - żłobkach i klubach dziecięcych (w charakterze opiekuna); - przyszkolnych bursach, schroniskach, internatach, świetlicach szkolnych; - placówkach zajmujących się organizacją wolnego czasu dzieci i wspieraniem rozwoju dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku; - placówkach zajmujących się diagnostyką, poradnictwem i terapią; - rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych; - placówkach opieki dla osób w podeszłym wieku; - placówkach zajmujących się opieką nad osobami terminalnie chorymi i ich rodzinami; - ośrodkach pomocy dzieciom i rodzinie. Kwestie prawne regulują: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400, z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 nr 3 poz. 19, z późń. zm.); - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. 1997 nr 95 poz. 425); - Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. z 2011r. nr 45 poz. 235, z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 sierpnia 2001r. w sprawie organizacji i zakresu działania rodzinnych ośrodków diagnostyczno - konsultacyjnych (Dz.U. 2001 nr 97 poz. 1063); - Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593); - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887, z późn. zm.).

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl