Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia (DLx-SPZ)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat kierunku pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne, do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego (zgodnie z rozumieniem Karty Nauczyciela) w placówkach systemu oświaty (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009r. Nr 50 poz. 400), oraz art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674); - kompetencje pedagogiczne w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych oraz socjoterapii; - umiejętności prowadzenia diagnozy w zakresie wiedzy o zdrowiu, zachowań zdrowotnych oraz potrzeb zdrowotnych, rozwojowych i edukacyjnych różnych grup społecznych oraz opracowywania, realizacji i ewaluacji programów i scenariuszy zajęć wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia; - umiejętności prowadzenia diagnozy pedagogicznej problemów wychowawczych i niepowodzeń szkolnych oraz zaplanowania i przeprowadzenia interwencji wychowawczych zarówno indywidualnych, jak i w grupie dzieci i młodzieży; - wiedzę w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnictwa pedagogicznego, psychoedukacji i wspierania rodziców i nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych; - kompetencje w zakresie promocji zdrowego stylu życia, organizowania i koordynowania działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki; - przygotowanie pedagogiczne do pracy w placówkach oświatowych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, oraz kształcenia ustawicznego, ochrony i wspomagania zdrowia, np. szkołach, świetlicach środowiskowych, szkolnych, socjoterapeutycznych, sanatoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytucjach pomocy rodzinie, wspierania rozwoju dziecka, organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl