Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

ochrona dóbr kultury (DUx-ODK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ochrona dóbr kultury

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent przyswoił sobie w trakcie studiów wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, filozofii kultury, zabytkoznawstwa oraz konserwatorstwa i muzealnictwa. W efekcie końcowym zdobył wszechstronną wiedzę o zabytkach sztuki i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem ich substancji, struktury technicznej i artystycznego ukształtowania, a także późniejszych transformacji. Uzyskał także kompetencje w zakresie komunikacji społecznej oraz podstaw prawnych ochrony dóbr kultury i narodowych oraz europejskich strategii ich ochrony. W zależności od wybranej specjalizacji słuchacz uzyskał kompetencje w zakresie: 1) dziedzictwa kulturowego w regionie zawierające regionalne, ludowe elementy dziedzictwa kulturowego, historię regionalną, regionalną sztukę i architekturę, podstawy dialektologii, problematykę folkloryzmu i regionalizmu, turystyki kulturowej, zagadnienia tożsamości regionalnej, itp.; a także 2) ochrony dokumentów bibliotecznych i archiwalnych, zdobywając kompetencje w zakresie obsługiwania podstawowych procesów zabezpieczania dokumentów bibliotecznych i archiwalnych przed degradacją, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków technicznych, interpretowania zjawisk i procesów komunikacji społecznej oraz ich genezy międzykulturowej i międzypokoleniowej dokumenty biblioteczne i archiwalne; współdziałania z bibliotekami, archiwami i ośrodkami informacji naukowej w ramach sieci i systemów biblioteczno-informacyjnych oraz systemów archiwalnych, jak i innymi instytucjami i organizacjami, działającymi w szeroko rozumianym procesie ochrony istotnych dla narodu i społeczności lokalnych dokumentów bibliotecznych i archiwalnych, intersubiektywnymi zasadami oceny piśmiennictwa gromadzonego i udostępnianego przez biblioteki i archiwa w formach tradycyjnych i elektronicznych. 3) kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego, a w szczególności w zakresie rozpoznawania form ochrony zabytków nieruchomych i archeologicznych tj. krajobrazów kulturowych, układów urbanistycznych i ruralistycznych, zespołów budowlanych, dzieł architektury i budownictwa, dzieł budownictwa obronnego, obiektów techniki, parków, ogrodów, cmentarzy, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa, nazw geograficznych, nazw historycznych i tradycyjnych, nazw obiektów budowlanych, nazw placów, nazw ulic i jednostek osadniczych. Ponadto słuchacz zna przepisy prawne oraz instytucje zajmujące się ochroną zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz zna formy ochrony zabytków nieruchomych, posiadł także kompetencje w zakresie współdziałania z archiwami, bibliotekami, konserwatorami zabytków i in. 4)warsztatów rozpoznania artystycznego gdzie zapoznał się z głównymi nurtami artystycznym. 5) nauczania przedmiotów: „historia sztuki”, „wiedza o kulturze”, „historia i społeczeństwo” ( specjalizacja nauczycielska ) Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury uzupełniał także wiedzę o zagadnienia prawne, ekonomiczne, historyczne czy ochrony własności intelektualnej w ramach wybranych zajęć fakultatywnych. Absolwent tego kierunku, to człowiek o szerokim zakresie kompetencji pozwalających podjąć pracę w różnych instytucjach kulturalnych lub działających na rzecz kultury. Może więc pracować w różnego typu muzeach, ale także w działach public relations w różnych instytucjach lub fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego; może też wreszcie kreować politykę ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla. Kierunek, unikalny w skali Polski, daje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia, będąc równocześnie kierunkiem interdyscyplinarnym, kształtującym szerokie horyzonty myślowe.

Warunki przyjęcia

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona dóbr kultury zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl