Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

ochrona dóbr kultury (DUx-ODK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ochrona dóbr kultury

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent przyswoił sobie w trakcie studiów wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, filozofii kultury, zabytkoznawstwa oraz konserwatorstwa i muzealnictwa. W efekcie końcowym zdobył wszechstronną wiedzę o zabytkach sztuki i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem ich substancji, struktury technicznej i artystycznego ukształtowania, a także późniejszych transformacji. Uzyskał także kompetencje w zakresie komunikacji społecznej oraz podstaw prawnych ochrony dóbr kultury i narodowych oraz europejskich strategii ich ochrony. W zależności od wybranej specjalizacji słuchacz uzyskał kompetencje w zakresie: 1) dziedzictwa kulturowego w regionie zawierające regionalne, ludowe elementy dziedzictwa kulturowego, historię regionalną, regionalną sztukę i architekturę, podstawy dialektologii, problematykę folkloryzmu i regionalizmu, turystyki kulturowej, zagadnienia tożsamości regionalnej, itp.; a także 2) ochrony dokumentów bibliotecznych i archiwalnych, zdobywając kompetencje w zakresie obsługiwania podstawowych procesów zabezpieczania dokumentów bibliotecznych i archiwalnych przed degradacją, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków technicznych, interpretowania zjawisk i procesów komunikacji społecznej oraz ich genezy międzykulturowej i międzypokoleniowej dokumenty biblioteczne i archiwalne; współdziałania z bibliotekami, archiwami i ośrodkami informacji naukowej w ramach sieci i systemów biblioteczno-informacyjnych oraz systemów archiwalnych, jak i innymi instytucjami i organizacjami, działającymi w szeroko rozumianym procesie ochrony istotnych dla narodu i społeczności lokalnych dokumentów bibliotecznych i archiwalnych, intersubiektywnymi zasadami oceny piśmiennictwa gromadzonego i udostępnianego przez biblioteki i archiwa w formach tradycyjnych i elektronicznych. 3) kształtowania i ochrony krajobrazu kulturowego, a w szczególności w zakresie rozpoznawania form ochrony zabytków nieruchomych i archeologicznych tj. krajobrazów kulturowych, układów urbanistycznych i ruralistycznych, zespołów budowlanych, dzieł architektury i budownictwa, dzieł budownictwa obronnego, obiektów techniki, parków, ogrodów, cmentarzy, miejsc upamiętniających wydarzenia historyczne, reliktów pradziejowego i historycznego osadnictwa, nazw geograficznych, nazw historycznych i tradycyjnych, nazw obiektów budowlanych, nazw placów, nazw ulic i jednostek osadniczych. Ponadto słuchacz zna przepisy prawne oraz instytucje zajmujące się ochroną zabytków nieruchomych i archeologicznych oraz zna formy ochrony zabytków nieruchomych, posiadł także kompetencje w zakresie współdziałania z archiwami, bibliotekami, konserwatorami zabytków i in. 4)warsztatów rozpoznania artystycznego gdzie zapoznał się z głównymi nurtami artystycznym. 5) nauczania przedmiotów: „historia sztuki”, „wiedza o kulturze”, „historia i społeczeństwo” ( specjalizacja nauczycielska ) Absolwent kierunku ochrona dóbr kultury uzupełniał także wiedzę o zagadnienia prawne, ekonomiczne, historyczne czy ochrony własności intelektualnej w ramach wybranych zajęć fakultatywnych. Absolwent tego kierunku, to człowiek o szerokim zakresie kompetencji pozwalających podjąć pracę w różnych instytucjach kulturalnych lub działających na rzecz kultury. Może więc pracować w różnego typu muzeach, ale także w działach public relations w różnych instytucjach lub fundacjach działających na rzecz dziedzictwa kulturowego; może też wreszcie kreować politykę ochrony dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla. Kierunek, unikalny w skali Polski, daje absolwentom szerokie możliwości zatrudnienia, będąc równocześnie kierunkiem interdyscyplinarnym, kształtującym szerokie horyzonty myślowe.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona dóbr kultury zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl