Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

nauczanie matematyki i informatyki (DLx-NMI)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku nauczanie matematyki i informatyki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada kwalifikacje, wiedzę oraz umiejętności z matematyki oraz z informatyki w zakresie niezbędnym do nauczania tych przedmiotów w szkole podstawowej w klasach IV-VIII, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Zna specyfikę matematyki oraz informatyki jako nauki oraz jako przedmiotu nauczania. Zna teoretyczne zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki oraz metodyki nauczania matematyki oraz informatyki niezbędne do realizacji zadań oraz wyzwań jakie stawia przed nim współczesna szkoła. Absolwent kierunku jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany do planowania, prowadzenia oraz ewaluacji lekcji, zna pojęcia matematyki oraz informatyki szkolnej i potrafi przedstawić różne, możliwe na danym etapie edukacji, sposoby ich opracowywania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi, metod oraz form pracy na lekcji. Absolwent tego kierunku jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela matematyki oraz informatyki w szkołach ponadpodstawowych. Nabyta przez niego wiedza, posiadane kwalifikacje i umiejętności pozwalają na podjęcie pracy w instytucjach i podmiotach prowadzących działalność w obszarze edukacji, czy wykorzystujących wiedzę matematyczną i informatyczną.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki zostały zatwierdzone uchwałą nr 139/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia na Wydziale Matematyki i Informatyki kierunku studiów nauczanie matematyki i informatyki oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl