Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo > informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (DLx-INB)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo posiada wszechstronne przygotowanie zawodowe, umożliwiające wykonywanie wszystkich rodzajów zadań składających się na profesjonalną działalność biblioteczno-informacyjną. Absolwent ma uprawnienia do wykonywania zawodu bibliotekarza wg. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oznaczonego symbolem 343301. Absolwent sprawnie posługuje się międzynarodowym formatem opisu bibliograficznego MARC21 i w związku z tym może być zatrudniony w bibliotekach różnego typu: publicznych, naukowych, wojskowych, szpitalnych, zakładowych, a po wyborze specjalności bibliotekarstwa szkolnego także w szkolnych i pedagogicznych. Może podjąć również pracę w ośrodkach informacji naukowej lub zawodach pokrewnych jako dokumentalista, księgarz, animator kultury, specjalista ds. informacji naukowo-technicznej, promocji, reklamy, marketingu czy administrator baz danych w wielu instytucjach. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii z szeroko pojętej informacji naukowej. W zależności od wybranej specjalności absolwent kierunku jest przygotowany do pracy w zakresie infobrokerstwa lub do pracy w bibliotekach szkolnych. Infobroker (262204 Broker informacji wg. klasyfikacji zawodów) potrafi wyszukiwać informacje w tradycyjnych i elektronicznych źródłach informacji. Sprawnie porusza się po istniejących bazach danych, potrafi też sam takie tworzyć. Zdobytą informację ocenia, analizuje, określa jej przydatność oraz weryfikuje. Zgromadzone informacje opracowuje i udostępnia w formie raportów. Infobroker gwarantuje, że udzielona przez niego informacja jest nie tylko relewantna do zapytania, ale także wysokiej jakości. Bierze odpowiedzialność za jej aktualność, jakość i zgodność z faktami. W zawodzie brokera informacji problem etyki zawodowej jest pierwszoplanowy i równorzędny z szeroką wiedzą ogólną oraz biegłą znajomością zasobów Internetu. Infobroker może prowadzić firmę infobrokerską, bądź współpracować z taką firmą albo podjąć pracę w dowolnej instytucji, w której znajdują się komórki zajmujące się gromadzeniem, opracowaniem, przetwarzaniem i udostępnianiem informacji, m.in. w administracji państwowej, firmach doradczych, marketingowych i public relations. Broker informacji (researcher) może pracować na stanowiskach inaczej nazwanych przez pracodawcę, jednak odpowiadających jego kompetencjom. Bibliotekarz szkolny posiada uprawnienia do pracy we wszystkich rodzajach bibliotek. Ukończenie specjalności bibliotekarstwo szkolne umożliwia również zatrudnienie na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych (kod 235904 wg. klasyfikacji zawodów). Absolwent posiada kompetencje pedagogiczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. Posiada wiedzę oraz umiejętności z zakresu bibliotekoznawstwa i bibliotekarstwa, metodyki nauczania, psychologii i pedagogiki, a także technologii informatycznej i informacyjnej. Nauczyciel - bibliotekarz po odbyciu trzyletnich studiów pierwszego stopnia potrafi opracować formalnie i rzeczowo zbiory biblioteczne oraz udostępniać je dzieciom i młodzieży. Nieodłącznym elementem tej edukacji, jest też przyswojenie przez absolwenta znajomości metod pracy z czytelnikami, wiedzy i sposobów promocji działalności biblioteki, marketingu i reklamy książki, ochrony własności intelektualnej oraz nowoczesnej organizacji pracy placówki.

Warunki przyjęcia

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informacja naukowa i bibliotekoznawstwo zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl