Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie > humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki

humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki (DLx-HWSO)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwentka/absolwent studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze historycznej w powiązaniu ze znajomością procedur psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego oraz historii w szkole podstawowej. Wiedza i umiejętności psychologiczne oraz pedagogiczne są podstawą realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych. Wiedza i umiejętności dydaktyczne są podstawą realizacji procesu dydaktycznego z zakresu edukacji historycznej i polonistycznej. Absolwentka/absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, wiedza i umiejętności dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym dają absolwentce/absolwentowi podstawy dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem zapewnia kompetencje do posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpływa na zdolność sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Absolwentka/absolwent potrafi stosować wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki historii i dydaktyki języka polskiego umożliwiające skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych, w tym rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia, badanie i ocenianie jego osiągnięć oraz własnej praktyki. Potrafi właściwie ocenić możliwości uczniów i przełożyć wiedzę merytoryczną na efektywne działania praktyczne tak, aby prowadziły do osiągnięcia celów określonych w podstawie programowej języka polskiego oraz historii w szkole podstawowej. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne absolwentka/absolwent zdobywa podczas praktyk zawodowych. Absolwent/absolwentka ma merytoryczne podstawy do kontynuowania studiów II stopnia na kierunkach: Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie, a także na kierunku Filologia Polska i Historia.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie zostały zatwierdzone uchwałą nr 125/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie prowadzonego łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz określenia dla niego efektów kształcenia.
Efekty kształcenia dla kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie o profilu ogólnoakademickim zostały określone uchwałą nr 311/2015/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały nr 125/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie utworzenia kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie prowadzonego łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl