Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie > humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki

humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie (prow. wspól. W.H.,WFPiK) profil ogólnoakademicki (DLx-HWSO)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/absolwentka studiów I stopnia na kierunku Humanistyka w szkole. Polonistyczno–historyczne studia nauczycielskie ma wiedzę o języku, literaturze, historii i kulturze, w tym kulturze historycznej, wspartą znajomością procedur psychologiczno-pedagogicznych i dydaktycznych zapewniających przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego oraz historii w szkole podstawowej. Absolwentka/absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, wiedza i umiejętności dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym dają absolwentce/absolwentowi podstawy dla dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem pozwala zaadaptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpłynęła na zdolność absolwentki/absolwenta swobodnego operowania słowem pisanym i sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Absolwent/absolwentka umie właściwie wykorzystać polonistyczną i historyczną wiedzę kierunkową w praktyce edukacyjnej. Potrafi właściwie ocenić możliwości uczniów i przełożyć wiedzę merytoryczną na efektywne działania praktyczne, tak aby prowadziły do osiągnięcia celów określonych w podstawie programowej języka polskiego oraz historii w szkole podstawowej. Umiejętności te absolwent/absolwentka zdobył/a podczas praktyk zawodowych. Absolwent/absolwentka odbył/a 2175 godzin zajęć z zakresu historii, literaturoznawstwa, językoznawstwa, dydaktyki ogólnej i dydaktyk przedmiotowych z języka polskiego oraz historii, psychologii i pedagogiki oraz 210 godzin praktyki (30 godzin praktyki pedagogicznej, 120 godzin polonistycznej i 60 godzin historycznej), co odpowiada 180 punktom ETCS. Absolwent/absolwentka jest przygotowany/a do wykonywania zawodu nauczyciela języka polskiego i historii w szkole podstawowej. Ma merytoryczne podstawy do kontynuowania studiów II stopnia na kierunkach: Humanistyka w szkole. Polonistyczno-Historyczne studia nauczycielskie II stopnia, a także na polonistyce i historii. * Podstawa prawna kwalifikacji nauczycieli historii - rozporządzenie MNiSW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz.1198 ze zm.) w zakresie kształcenia nauczycieli realizowanego w systemie szkolnictwa wyższego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 2012 r. poz. 131).

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie zostały zatwierdzone uchwałą nr 125/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie prowadzonego łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz określenia dla niego efektów kształcenia.
Efekty kształcenia dla kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie o profilu ogólnoakademickim zostały określone uchwałą nr 311/2015/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 r. o zmianie uchwały nr 125/2013/2014 Senatu UAM z dnia 28 kwietnia 2014r w sprawie utworzenia kierunku studiów humanistyka w szkole - polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie prowadzonego łącznie przez Wydział Historyczny oraz Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl