Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność nauczycielska

historia, specjalność nauczycielska (ZUx-HISN)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia historyczne drugiego stopnia są nie tylko kontynuacją zdobytego wykształcenia na studiach historycznych pierwszego stopnia, ale są skierowane także do absolwentek/absolwentów innych studiów humanistycznych posiadających dyplom licencjata (lub jego odpowiednik uznawany w krajach Unii Europejskiej). Studia historyczne drugiego stopnia poszerzają, pogłębiają i ugruntowują wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane w toku studiów pierwszego stopnia. Absolwentka/absolwent studiów historycznych – specjalność nauczycielska posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2+. Ukończenie kierunku historia – specjalność nauczycielska drugiego stopnia umożliwia absolwentce/absolwentowi nauczanie następujących przedmiotów szkolnych: 1) historii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej; 2) historii i społeczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej. W zakresie studiów historycznych absolwentka/absolwent posiadają zarówno pogłębione, jak i wyspecjalizowane i unikatowe: 1) wiedzę z zakresu wybranej problematyki z historii Polski, Europy, świata; 2) umiejętności warsztatowe z zakresu badań historycznych. Wymóg uczestnictwa w seminarium magisterskim pozwolił zapoznać się absolwentce/absolwentowi z problematyką badawczą, w tym z metodologią i metodyką badań historycznych oraz historyczno-dydaktycznych, a także z typowymi dla wybranej epoki historycznej i/lub wybranego problemu poznawczego procedurami postępowania badawczego. Dzięki programowi studiów historycznych drugiego stopnia – specjalność nauczycielska absolwentka/absolwent uzyskał/a wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie kultury historycznej, w tym zwłaszcza szkolnej edukacji historycznej, a mianowicie: 1) orientację w świecie współczesnym dzięki znajomości historii lokalnej, regionalnej, ojczystej, Europy i świata; 2) umiejętność animacji różnych form kultury historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem szkolnej edukacji historycznej oraz stosowania różnych metod i środków dydaktycznych w toku jej realizacji. Ponadto absolwentka/absolwent zdobył/a w toku studiów umiejętności partycypacyjne, w tym: 1) umiejętność organizowania i oceniania pracy własnej i innych; 2) umiejętność pracy w zespole; 3) twórcze i krytyczne myślenie; 4) sprawne komunikowanie się. W toku studiów absolwentka/absolwent mieli możliwość rozwijania takich cech profesjonalnych, pożądanych w zawodzie nauczyciela, jak: rzetelność, systematyczność, samodzielność i odpowiedzialność. Efekty kształcenia W wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku historia – specjalność nauczycielska absolwentka/absolwent posiada umiejętności i wiedzę: 1) w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły na poziomie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej; 2) w zakresie wiedzy określonej kierunkiem studiów, w tym wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć z historii w gimnazjum i szkole ponadgimanzjalnej oraz historii i społeczeństwa w szkole ponadgimanzjalnej; 3) w zakresie umiejętności umożliwiających kompetentne przekazywanie zdobytej wiedzy, samodzielne jej pogłębianie i aktualizowanie oraz integrowanie z innymi dziedzinami wiedzy wraz z realizacją zadań dydaktycznych metodą projektu, a także w zakresie umiejętności korzystania z różnych form i metod animacji kultury historycznej; 4) w zakresie wiedzy i kompetencji psychologicznych i pedagogicznych umożliwiających wykonywanie zadań wychowawczych i opiekuńczych, w tym wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów, indywidualizowanie procesu nauczania/uczenia się, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych uczniów, organizowanie życia społecznego na poziomie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, współpracy z innymi nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną; 5) w zakresie dydaktyk przedmiotowych, w tym dydaktyki historii, umożliwiających skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego uczniów poprzez dobór i stosowanie aktywizujących metod, technik i środków dydaktycznych; 6) w zakresie badania i oceniania osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki; 7) w zakresie posługiwania się nowymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl