Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność nauczycielska

historia, specjalność nauczycielska (ZLx-HISN)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskał wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności po początki wieku XXI. Ukończenie specjalności nauczycielskiej (I stopień) daje możliwość nauczania historii w szkole podstawowej (przedmiot: historia i społeczeństwo) oraz możliwość nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum (przedmioty: historia, wiedza o społeczeństwie). Studia historyczne pierwszego stopnia pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej. Wyniesione ze studiów umiejętności analityczne, wiedza interdyscyplinarna, samodzielność myślenia i umiejętność zarówno problematyzowania, jak i rozwiązywania problemów w pracy indywidualnej i zespołowej przygotowały do działania w wielu zawodach wymagających kreatywności. Absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B2 oraz znajomość łaciny ułatwiająca przyswojenie innych języków romańskich, dają podstawy dla dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem w procesie dydaktycznym pozwala zaadaptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez większość pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wykształciła swobodę operowania słowem pisanym i nauczyła sprawnego wyrażania swoich myśli w formie pisemnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent uzyskuje dyplom licencjata. W wyniku ukończenia studiów I stopnia - historia specjalność nauczycielska - absolwent posiada umiejętności i wiedzę w zakresie: 1) kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły, 2) wiedzy określonej kierunkiem studiów w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie, 3) umiejętności umożliwiających kompetentne przekazywanie zdobytej wiedzy, samodzielne jej pogłębianie i aktualizowanie oraz integrowanie z innymi dziedzinami wiedzy; 4) wiedzy i kompetencji psychologicznych oraz pedagogicznych umożliwiających wykonywanie zadań wychowawczych i opiekuńczych, w tym wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, indywidualizowanie procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych ucznia, organizowanie życia społecznego na poziomie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, współpracy z nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną; 5) dydaktyk przedmiotowych w zakresie: dydaktyki historii oraz dydaktyki wiedzy o społeczeństwie, umożliwiających skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez dobór i stosowanie metod, technik i środków dydaktycznych aktywizujących ucznia; 6) badania i oceniania osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki; 7) posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl