Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

historia (ELx-Historia)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów pierwszego stopnia absolwent/absolwentka kierunku Historia – specjalność historia wojskowości – uzyskał/a wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także wiedzę z zakresu historii militarnej człowieka, historii konfliktów zbrojnych, oraz oddziaływania wojny na życie codzienne społeczeństw. Ukończenie specjalności historia wojskowości pierwszego stopnia na kierunku Historia umożliwia absolwentowi/absolwentce podjęcie pracy w instytucjach muzealnych i kulturalnych, a także podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnej i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów poznawczych. Wiedza humanistyczna, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym oraz znajomość łaciny ułatwiają przyswojenie innych języków romańskich, dają podstawy dla dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów biegłe posługiwanie się komputerem pozwala zaadoptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez większość pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpłynęła na zdolność absolwentki/absolwenta do swobodnego operowania słowem pisanym i sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Absolwent/absolwentka jest przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent/absolwentka uzyskuje dyplom licencjata. W wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Historia – specjalność historia wojskowości – absolwent/absolwentka posiada umiejętności i wiedzę: 1.w zakresie dziejów militarnych człowieka od starożytności do XXI wieku; 2.w zakresie procesów zachodzących w społeczeństwach uczestniczących w konflikcie zbrojnym; 3.w zakresie warsztatu pracy historyka wojskowości; 4.w zakresie zastosowania zdobytej wiedzy w badaniach historyczno-wojskowych; 5.w zakresie umiejętności umożliwiających kompetentne przekazywanie zdobytej wiedzy, samodzielne jej pogłębianie i aktualizowanie oraz integrowanie wiedzy z różnych dziedzin; 6.w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania ich w praktyce.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl