Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność mediewistyka

historia, specjalność mediewistyka (ELx-HM)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność mediewistyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów pierwszego stopnia absolwent kierunku historia – specjalność mediewistyka - uzyskał wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii. Studia historyczne pierwszego stopnia pozwalają absolwentowi na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej. Wyniesione ze studiów umiejętności analityczne, wiedza interdyscyplinarna, samodzielność myślenia i umiejętność zarówno problematyzowania, jak i rozwiązywania problemów w pracy indywidualnej i zespołowej przygotowały do działania w wielu zawodach wymagających kreatywności. Daje też możliwość podjęcia pracy, która wymaga wiedzy ogólnohumanistycznej i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów poznawczych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach kultury (np. muzea, samorządowe ośrodki kultury, firmy turystyczne) wymagających kompetencji historyka mediewisty. W wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia – historia specjalność mediewistyka – absolwent: a) Posiada obszerną wiedzę odnoszącą się do dziejów Polski i historii powszechnej od starożytności do czasów współczesnych i ponadprzeciętną wiedzę w dla średniowiecza; b) odznacza się ponadprzeciętnymi umiejętnościami w zakresie krytycznego analizowania i interpretowania różnych kategorii źródeł historycznych, a w szczególności źródeł średniowiecznych. c) potrafi zastosować różne metody interpretacji materiału źródłowego w szczególności te, które charakterystyczne są dla mediewistyki; d) nabył umiejętność krytycznej analizy tekstów kultury, zwłaszcza związanych ze średniowieczem i badaniami mediewistycznymi. w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich możliwości w praktyce pracy dziennikarskiej Absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Opanował łacinę w stopniu pozwalającym na samodzielną lekturę tekstów łacińskich. Wiedza humanistyczna, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym na poziomie B2 oraz znajomość języka łacińskiego ułatwiająca przyswojenie innych języków romańskich, dają podstawy dla dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem w procesie dydaktycznym pozwala zaadaptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez większość pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wykształciła swobodę operowania słowem pisanym i nauczyła sprawnego wyrażania swoich myśli w formie pisemnej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent uzyskuje dyplom licencjata.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl