Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020) (DUx-PM)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność polityka i media w dziejach

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Studia historyczne drugiego stopnia są nie tylko kontynuacją zdobytego wykształcenia na studiach historycznych pierwszego stopnia, ale są skierowane także do absolwentów/absolwentek innych studiów humanistycznych posiadających dyplom licencjata (lub jego odpowiednik uznawany w krajach Unii Europejskiej). Studia historyczne drugiego stopnia poszerzają, pogłębiają i ugruntowują wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane w toku studiów pierwszego stopnia. Absolwent/absolwentka studiów historycznych – specjalność polityka i media w dziejach posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2+. Ukończenie kierunku historia – specjalność polityka i media w dziejach drugiego stopnia umożliwia absolwentowi/absolwentce założenie i prowadzenie własnego portalu internetowego, a także podjęcie pracy w instytucjach administracji publicznej oraz w redakcjach gazet, radia i telewizji czy portali internetowych. Daje także szansę na podjęcie własnej działalności publicznej, w tym politycznej. W zakresie studiów historycznych absolwent/absolwentka posiadają zarówno pogłębione, jak i wyspecjalizowane i unikatowe: 1) wiedzę z zakresu wybranej problematyki z historii Polski, Europy i świata; 2) umiejętności warsztatowe z zakresu badań historycznych. Wymóg uczestnictwa w seminarium magisterskim pozwolił zapoznać się absolwentowi/absolwentce z problematyką badawczą, w tym z metodologią badań historycznych i społecznych, a także z typowymi dla wybranej epoki historycznej i/lub wybranego problemu poznawczego procedurami postępowania badawczego. Dzięki programowi studiów historycznych drugiego stopnia – specjalność polityka i media w dziejach absolwent/absolwentka uzyskał/a wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie znajomości i rozumienia współczesnych problemów polityki i ich historycznych uwarunkowań oraz w zakresie związków polityki i mediów, zwłaszcza po 1989 roku. Specyfiką bowiem studiów historycznych drugiego stopnia – specjalność polityka i media w dziejach jest ich ukierunkowanie na historię najnowszą po 1989 roku. Ponadto absolwent/absolwentka zdobył/a w toku studiów umiejętności partycypacyjne, w tym: 1) umiejętność organizowania i oceniania pracy własnej i innych; 2) umiejętność pracy w zespole; 3) twórcze i krytyczne myślenie; 4) sprawne komunikowanie się. W toku studiów absolwent/absolwentka mieli możliwość rozwijania takich postaw etycznych, które wiążą się z posiadaniem takich cech, jak: uczciwość, rzetelność, sprawiedliwość i odpowiedzialność. W wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku historia – specjalność polityka i media w dziejach absolwent/absolwentka posiada umiejętności i wiedzę: 1) w zakresie kompleksowej znajomości najnowszej historii powszechnej po zakończeniu zimnej wojny; 2) w zakresie szczegółowej znajomości najnowszej historii Polski po 1989 roku; 3) w zakresie komparatystycznej analizy współczesnych europejskich i pozaeuropejskich systemów politycznych; 4) w zakresie znajomości funkcjonowania mediów i systemów medialnych w Polsce i na świecie po 1989 roku; 5) w zakresie kompleksowej znajomości funkcjonowania współczesnych instytucji publicznych w Europie i w Polsce; 6) w zakresie krytycznego analizowania i interpretowania źródeł historycznych, a w szczególności źródeł odnoszących się do badania współczesnych aspektów funkcjonowania polityki i mediów; 7) w zakresie znajomości działań marketingu politycznego; 8) w zakresie umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku instytucji lub osoby, zgodnego z zasadami PR; 9) w zakresie umiejętności przygotowywania różnych pism urzędowych; 10) w zakresie tworzenia tekstów i przygotowywania programów dziennikarskich; 11) w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich przejawiających się przyjmowaniem postawy osoby aktywnej publicznie; 12) w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich możliwości w praktyce zawodowej.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl