Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność myśl i kultura polityczna

historia, specjalność myśl i kultura polityczna (DUx-HMK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność myśl i kultura polityczna

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Studia historyczne drugiego stopnia są nie tylko kontynuacją zdobytego wykształcenia na studiach historycznych pierwszego stopnia, ale są skierowane także do absolwentów/absolwentek innych studiów humanistycznych posiadających dyplom licencjata (lub jego odpowiednik uznawany w krajach Unii Europejskiej). Studia historyczne drugiego stopnia poszerzają, pogłębiają i ugruntowują wiedzę, umiejętności i kompetencje uzyskane w toku studiów pierwszego stopnia. Absolwent/absolwentka studiów historycznych – specjalność myśl i kultura polityczna posiada umiejętności językowe w zakresie języka obcego niebędącego specjalnością kształcenia zgodne z wymaganiami ustalonymi dla określonego obszaru i poziomu kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego na poziomie B2+. Ukończenie kierunku historia – specjalność myśl i kultura polityczna drugiego stopnia umożliwia absolwentowi/absolwentce założenie i prowadzenie własnego portalu internetowego, a także podjęcie pracy w instytucjach administracji publicznej oraz w agencjach reklamowych, public relations oraz w mediach. Daje także szansę na podjęcie własnej działalności publicznej, w tym politycznej. W zakresie studiów historycznych absolwent/absolwentka posiadają zarówno pogłębione, jak i wyspecjalizowane i unikatowe: 1) wiedzę z zakresu wybranej problematyki z historii Polski, Europy i świata; 2) umiejętności warsztatowe z zakresu badań historycznych. Wymóg uczestnictwa w seminarium magisterskim pozwolił zapoznać się absolwentowi/absolwentce z problematyką badawczą, w tym z metodologią badań historycznych i społecznych, a także z typowymi dla wybranej epoki historycznej i/lub wybranego problemu poznawczego procedurami postępowania badawczego. Dzięki programowi studiów historycznych drugiego stopnia – specjalność myśl i kultura polityczna absolwent/absolwentka uzyskał/a wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie znajomości i rozumienia współczesnych problemów polityki i ich historycznych uwarunkowań oraz w zakresie związków polityki i mediów. Specyfiką studiów historycznych drugiego stopnia – specjalność myśl i kultura polityczna jest ich ukierunkowanie na historię współczesną. Ponadto absolwent/absolwentka zdobył/a w toku studiów umiejętności partycypacyjne, w tym: 1) umiejętność organizowania i oceniania pracy własnej i innych; 2) umiejętność pracy w zespole; 3) twórcze i krytyczne myślenie; 4) sprawne komunikowanie się. W toku studiów absolwent/absolwentka mieli możliwość rozwijania takich postaw etycznych, które wiążą się z posiadaniem takich cech, jak: uczciwość, rzetelność, sprawiedliwość i odpowiedzialność. W wyniku ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku historia – specjalność myśl i kultura polityczna absolwent/absolwentka posiada umiejętności i wiedzę: 1) w zakresie pogłębionej i specjalistycznej znajomości wybranego okresu historycznego; 2) w zakresie kompleksowej znajomości metodologii badań społecznych; 3) w zakresie szczegółowej wiedzy dotyczącej mechanizmów sprawowania władzy i ich jawnych oraz zakulisowych aspektów funkcjonowania; 4) w zakresie znajomości funkcjonowania mediów i systemów medialnych w Polsce i na świecie; 5) w zakresie kompleksowej znajomości funkcjonowania współczesnych instytucji publicznych w Europie i w Polsce; 6) w zakresie krytycznego analizowania i interpretowania źródeł historycznych, a w szczególności źródeł odnoszących się do badania współczesnych aspektów kultury politycznej; 7) w zakresie znajomości działań marketingu politycznego; 8) w zakresie umiejętności rozpoznawania i analizowania różnych dyskursów politycznych; 9) w zakresie umiejętności kreowania pozytywnego wizerunku instytucji lub osoby, zgodnego z zasadami PR; 10) w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich przejawiających się przyjmowaniem postawy osoby aktywnej publicznie; 11) w zakresie umiejętności przygotowywania różnych pism urzędowych; 12) w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich możliwości w praktyce zawodowej.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl