Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020) (DUx-HISN)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia, specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów II stopnia absolwentka/absolwent kierunku Historia – specjalność nauczycielska – uzyskał/a pogłębioną, wszechstronną i ugruntowaną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pomocniczych historii, pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyki historii, dydaktyki wiedzy o społeczeństwie, w tym wiedzę i umiejętności badawcze. Absolwentka/absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie B2 Plus Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Wiedza humanistyczna, wiedza i umiejętności dydaktyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne i językowe w zakresie wybranego języka nowożytnego są podstawą wykonywania zawodu nauczyciela. Wiedza i umiejętności z zakresu warsztatu badawczego historyka i dydaktyka historii dają podstawy do prowadzenia badań w tym zakresie. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem pozwala zaadaptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpłynęła na zdolność swobodnego operowania słowem pisanym i sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne absolwent/absolwentka rozwija podczas praktyk zawodowych. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwentka/absolwent uzyskuje dyplom magistra. Absolwentka/absolwent jest przygotowany do pracy we wszystkich typach szkół. Ukończenie specjalności nauczycielskiej na studiach II stopnia na kierunku Historia wyposaża absolwentkę/absolwenta w pogłębioną i ugruntowaną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania i uczenia się historii oraz wiedzy o społeczeństwie, w tym umiejętność: 1.kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły; 2.kompetentnego przekazywania zdobytej wiedzy, samodzielnego jej pogłębiania i aktualizowania oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin; 3.stosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiających wykonywanie zadań wychowawczych i opiekuńczych; 4.stosowania wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej, dydaktyki historii oraz dydaktyki wiedzy o społeczeństwie umożliwiającej skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych, w tym rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia, badanie i ocenianie jego osiągnięć oraz własnej praktyki; 5.prowadzenia badań historycznych z uwzględnieniem edukacji historycznej; 6.posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl