Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność socjoekonomika

historia, specjalność socjoekonomika (DLx-SE)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność socjoekonomika

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent/absolwentka studiów pierwszego stopnia – specjalność SOCJOEKONOMIKA uzyskał/a wszechstronną wiedzę na temat zmian cywilizacyjnych zachodzących w zakresie historii Polski i historii świata od wczesnej starożytności po czasy współczesne; jest świadom/a przesłanek i skutków o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym towarzyszących przejściu z jednego etapu rozwoju społeczno-gospodarczego do kolejnego oraz uwarunkowaniom politycznym i kulturowym zachodzących przy tego typu procesach. Ta wszechstronna wiedza wynika z doświadczeń i rezultatów badań prowadzonych w zakresie nauk historycznych, ekonomicznych, społecznych, prawnych i politycznych. Jej sposób wykładu i wnioskowania umożliwia poznanie i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania stosunków społecznych i ekonomicznych jednostki, rodziny, grupy, wspólnoty i społeczeństwa w kontekście historycznym; dostrzec, konstruować i krytycznie prezentować na poziomie interdyscyplinarnych analiz zagadnienia z szerokiego spektrum wiedzy. Absolwent/absolwentka tego typu studiów posiada umiejętności analitycznego, samodzielnego i niezależnego myślenia oraz umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej dającej kwalifikacje do zarówno problematyzowania jak i rozwiązywania problemów, co przygotowuje do działania w zawodach wymagających kreatywności, syntezowania i konstruktywnego wnioskowania. Posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dysponuje dużą swobodą operowania słowem pisanym i nauczył/a się sprawnego wyrażania swoich myśli w formie pisemnej. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i potrafi się nim praktycznie posługiwać, a także znajomość języka łacińskiego ułatwiającą przyswojenie innych języków romańskich dając podstawowe narzędzia dla dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem w procesie dydaktycznych pozwala zaadaptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez większość pracodawców. Absolwent/absolwentka studiów pierwszego stopnia – specjalność SOCJOEKONOMIKA posiadł/a niezbędne kwalifikacje pozwalające na podjęcie pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej. Jest także przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ukończenie studiów pierwszego stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu licencjata. Absolwent/absolwentka tego typu studiów posiada następujące umiejętności i wiedzę: 1. w zakresie rozumienia i analizowania procesów gospodarczych w kontekście historycznym; 2. w zakresie rozumienia współcześnie toczących się procesów gospodarczych w skali mikro i makroekonomicznej, z uwzględnieniem zróżnicowania geograficznego; 3. w zakresie praktycznego opisu zmian demograficznych w ujęciu historycznym i ich wpływu ma współczesną gospodarkę i relacje społeczne; 4. w zakresie praktycznego posługiwania się współczesnymi narzędziami badań statystycznych; 5. w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, w tym interpretowania i posługiwania się przepisami w praktyce; 6. w zakresie prawa gospodarczego, z naciskiem na umiejętność samodzielnego poszukiwania i interpretowania przepisów prawnych przydatnych w praktyce zawodowej; 7. w zakresie samorządu terytorialnego – jego struktury, podstaw prawnych określających zasady jego tworzenia i funkcjonowania, funkcji i zadań jakie spełniają poszczególne jego elementy. Umie zlokalizować i kontaktować się z organami samorządu terenowego i wie jaki ma wpływ na jego kształt poprzez uczestnictwo w wyborach jego organów uchwałodawczy i wykonawczych; 8. w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl