Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020) (DLx-PM)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność polityka i media w dziejach

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów pierwszego stopnia absolwent/absolwentka kierunku historia – specjalność polityka i media w dziejach – uzyskał/a wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii, europejskiej i polskiej myśli politycznej, metodologii historii, systemów politycznych oraz historii mediów. Ukończenie specjalności polityka i media w dziejach na kierunku historia umożliwia absolwentowi/absolwentce podjęcie pracy w instytucjach administracji samorządowej i rządowej oraz w redakcjach różnych gazet, stacji radiowych i telewizyjnych czy portali internetowych. Daje też możliwość podjęcia pracy, która wymaga wiedzy ogólnohumanistycznej i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów poznawczych. Absolwent/absolwentka posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym oraz znajomość łaciny ułatwiająca przyswojenie innych języków romańskich, dają podstawy do dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem pozwala zaadoptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez większość pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpłynęła na zdolność absolwenta/absolwentki swobodnego operowania słowem pisanym i sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Absolwent/absolwentka jest przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent/absolwentka uzyskuje dyplom licencjata. W wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia – historia specjalność polityka i media w dziejach – absolwent/absolwentka posiada umiejętności i wiedzę: 1) w zakresie kompleksowej znajomości głównych nurtów europejskiej myśli politycznej od czasów starożytnych do współczesnych; 2) w zakresie historii polskiej myśli politycznej od czasów średniowiecza do współczesności; 3) w zakresie komparatystycznej analizy różnych systemów politycznych od czasów starożytnych do współczesnych; 4) w zakresie historii funkcjonowania mediów i systemów medialnych od starożytności do czasów współczesnych; 5) w zakresie kompleksowej znajomości funkcjonowania instytucji publicznych od starożytności do współczesności; 6) w zakresie krytycznego analizowania i interpretowania źródeł historycznych, a w szczególności źródeł odnoszących się do badania różnych aspektów funkcjonowania polityki i mediów; 7) w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich przejawiających się przyjmowaniem postawy osoby aktywnej publicznie; 8) w zakresie znajomości funkcjonowania Unii Europejskiej i korzystania z możliwości europejskich programów skierowanych do studentów; 9) w zakresie tworzenia tekstów dziennikarskich; 10) w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich możliwości w praktyce pracy dziennikarskiej.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl