Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność polityka i media w dziejach (ost. rek. 2019/2020) (DLx-PM)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność polityka i media w dziejach

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów I stopnia absolwent/ka kierunku historia – specjalność polityka i media w dziejach uzyskał/a wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych. Wyniesione ze studiów umiejętności: analityczne, samodzielnego myślenia, problematyzowania oraz rozwiązywania problemów badawczych w pracy indywidualnej i zespołowej przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników indywidualnie i zespołowo. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jednym językiem starożytnym, pozwala na samodzielną lekturę tekstów historycznych w tych językach. Umiejętność posługiwania się w stopniu zaawansowanym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii. Nabyta w toku studiów umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka. W toku studiów I stopnia absolwent/ka rozwinął/ęła kompetencje społeczne w stopniu zaawansowanym, w zakresie: stosowania zasad etyki zawodowej historyka, ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Zaawansowane wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą ogólnohumanistyczną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej. Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów II stopnia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom licencjata. Ponadto, w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku historia ze specjalnością polityka i media w dziejach – absolwent/ka: a.posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie: głównych nurtów europejskiej i polskiej myśli politycznej; historii funkcjonowania mediów i systemów medialnych oraz instytucji publicznych od starożytności do czasów współczesnych; b.posiada wiedzę o Unii Europejskiej, w tym o kierowanych do studentów programach europejskich; c.posiada umiejętność komparatystycznej analizy różnych systemów politycznych od czasów starożytnych do współczesnych; d.posiada specjalistyczną umiejętność krytycznego analizowania i interpretowania źródeł z zakresu funkcjonowania polityki i mediów w dziejach; e.jest osobą aktywną publicznie, zwłaszcza w sferze polityki i mediów; potrafi tworzyć specjalistyczne teksty dziennikarskie w mediach analogowych i cyfrowych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl