Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność myśl i kultura polityczna

historia, specjalność myśl i kultura polityczna (DLx-HMK)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność myśl i kultura polityczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów pierwszego stopnia absolwent/absolwentka kierunku historia – specjalność myśl i kultura polityczna – uzyskał/a wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii, europejskiej i polskiej myśli politycznej, metodologii historii oraz kulturowych uwarunkowań polityki. Ukończenie specjalności myśl i kultura polityczna na kierunku historia umożliwia absolwentowi/absolwentce podjęcie pracy w instytucjach administracji samorządowej i rządowej oraz w biurach poselskich, a także daje możliwość podjęcia zajęć, które wymagają wiedzy ogólnohumanistycznej i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów poznawczych. Absolwent/absolwentka posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym oraz znajomość łaciny ułatwiająca przyswojenie innych języków romańskich, dają podstawy do dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem pozwala zaadoptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez większość pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpłynęła na zdolność absolwenta/absolwentki swobodnego operowania słowem pisanym i sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Absolwent/absolwentka jest przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent/absolwentka uzyskuje dyplom licencjata. W wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia – historia specjalność myśl i kultura polityczna – absolwent/absolwentka posiada umiejętności i wiedzę: 1) w zakresie kompleksowej znajomości głównych nurtów europejskiej myśli politycznej od czasów starożytnych do współczesnych; 2) w zakresie historii polskiej myśli politycznej od czasów średniowiecza do współczesności; 3) w zakresie komparatystycznej analizy różnych systemów i kultur politycznych od czasów starożytnych do współczesnych; 4) w zakresie kompleksowej znajomości funkcjonowania instytucji publicznych od starożytności do współczesności; 5) w zakresie krytycznego analizowania i interpretowania źródeł historycznych, a w szczególności źródeł odnoszących się do badania różnych aspektów kultury i myśli politycznej; 6) w zakresie kompetencji społecznych i obywatelskich przejawiających się przyjmowaniem postawy osoby aktywnej publicznie; 7) w zakresie znajomości funkcjonowania Unii Europejskiej i korzystania z możliwości europejskich programów skierowanych do studentów; 8) w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktycznej działalności.

Warunki przyjęcia

Szczegółowe zasady przyjęć na dany kierunek studiów określa Uchwała Senatu Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl