Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020) (DLx-HISN)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów I stopnia absolwentka/absolwent kierunku Historia – specjalność nauczycielska – uzyskał/a wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także wiedzę i umiejętności z zakresu nauk pomocniczych historii, pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej i dydaktyki historii. Absolwentka/absolwent posiada umiejętność komunikowania, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, wiedza i umiejętności dydaktyczne oraz psychologiczno-pedagogiczne i językowe w zakresie wybranego języka nowożytnego oraz łaciny dają podstawy do dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem pozwala dostosować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpłynęła na zdolność swobodnego operowania słowem pisanym i sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Umiejętności psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne absolwent/absolwentka zdobywa podczas praktyk zawodowych. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwentka/absolwent uzyskuje dyplom licencjata. Absolwentka/absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Ukończenie specjalności nauczycielskiej I stopnia na kierunku Historia wyposaża absolwentkę/absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania i uczenia się historii w szkole podstawowej, w tym umiejętność: 1.kompleksowej, popartej gruntowną wiedzą i praktykami, realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły; 2.kompetentnego przekazywania zdobytej wiedzy, samodzielnego jej pogłębiania i aktualizowania oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin; 3.stosowania wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki umożliwiających wykonywanie zadań wychowawczych i opiekuńczych; 4.stosowania wiedzy z zakresu dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki historii umożliwiającej skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych, w tym rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia, badanie i ocenianie jego osiągnięć oraz własnej praktyki; 5.posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl