Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020) (DLx-HISN)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów I stopnia absolwentka/absolwent kierunku historia – specjalność nauczycielska - uzyskał/a wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii, pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyki historii oraz dydaktyki wiedzy o społeczeństwie*. Ukończenie specjalności nauczycielskiej I stopnia na kierunku historia wyposaża absolwentkę/absolwenta w wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania/uczenia się historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej*. Daje także możliwość podjęcia pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów poznawczych. Absolwentka/absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, wiedza i umiejętności dydaktyczne, psychologiczno-pedagogiczne, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym oraz znajomość łaciny ułatwiająca przyswojenie innych języków romańskich, dają podstawy do dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem pozwala zaadaptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpłynęła na zdolność absolwentki/absolwenta swobodnego operowania słowem pisanym i sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Absolwentka/absolwent jest przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwentka/absolwent uzyskuje dyplom licencjata. Efekty uczenia się W wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia - historia specjalność nauczycielska – absolwentka/absolwent posiada umiejętności i wiedzę: 1) w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły; 2) w zakresie nauczania historii oraz wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej*; 4) w zakresie animacji wybranych form kultury historycznej; 5) w zakresie umiejętności kompetentnego przekazywania zdobytej wiedzy, samodzielnego jej pogłębiania i aktualizowania oraz integrowania wiedzy z różnych dziedzin; 6) w zakresie psychologii i pedagogiki umożliwiających wykonywanie zadań wychowawczych i opiekuńczych, w tym wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, indywidualizowanie procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych ucznia, organizowanie życia społecznego na poziomie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, współpracy z nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną; 7) w zakresie dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki historii i dydaktyki wiedzy o społeczeństwie* umożliwiających skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez dobór i stosowanie tradycyjnych i nowoczesnych metod, technik i środków dydaktycznych; 8) w zakresie badania i oceniania osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki; 9) w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej; 10) w zakresie praktyki zawodowej: - kompetencje wychowawcze potwierdzone 30-godzinną praktyką psychologiczno-pedagogiczną; - kompetencje dydaktyczne potwierdzone 120 godzinami praktyk zawodowych z zakresu historii w szkole podstawowej oraz 60 godzinami praktyk zawodowych z wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. * dotyczy absolwentów, którzy zrealizowali wymogi programowe w zakresie przygotowania do zawodu nauczyciela wiedzy o społeczeństwie (suplement) zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl