Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność nauczycielska (ost. rek. 2019/2020) (DLx-HISN)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów I stopnia absolwent/ka kierunku historia – specjalność historia nauczycielska uzyskał/a wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych. Wyniesione ze studiów umiejętności: analityczne, samodzielnego myślenia, problematyzowania oraz rozwiązywania problemów badawczych w pracy indywidualnej i zespołowej przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników indywidualnie i zespołowo. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jednym językiem starożytnym, pozwala na samodzielną lekturę tekstów historycznych w tych językach. Umiejętność posługiwania się w stopniu zaawansowanym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii. Nabyta w toku studiów umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka. W toku studiów I stopnia absolwent/ka rozwinął/ęła kompetencje społeczne w stopniu zaawansowanym, w zakresie: stosowania zasad etyki zawodowej historyka, ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Zaawansowane wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą ogólnohumanistyczną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej. Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów II stopnia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom licencjata. Ponadto, w wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia ze specjalnością nauczycielską – absolwent/ka: a.posiada wiedzę oraz umiejętności specjalistyczne z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej, dydaktyki historii, emisji głosu oraz aspektów prawnych i zasad bezpieczeństwa w pracy nauczyciela historii w szkole, umożliwiające ich rozwój na dalszych etapach kształcenia; b.posiada wiedzę i umiejętności specjalistyczne z zakresu historii cyfrowej, coachingu edukacyjnego, stosowania różnorodnych źródeł wiedzy o przeszłości w szkolnej edukacji historycznej, umożliwiające ich rozwój na dalszych etapach kształcenia; c.posiada umiejętności planowania, organizacji, realizacji i ewaluacji zadań przewidzianych dla nauczyciela/ki historii oraz wychowawcy w szkole, umożliwiające ich rozwój na dalszych etapach kształcenia; d.posiada umiejętność animacji kultury historycznej w wybranych instytucjach, organizacjach i formach.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl