Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność nauczycielska

historia, specjalność nauczycielska (DLx-HISN)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność nauczycielska

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów pierwszego stopnia absolwentka/absolwent kierunku historia – specjalność nauczycielska - uzyskał/a wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii, pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki historii. Ukończenie specjalności nauczycielskiej pierwszego stopnia na kierunku historia umożliwia absolwentce/absolwentowi nauczanie przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, a także możliwość podjęcia pracy w różnych zawodach wymagających wiedzy ogólnohumanistycznej i interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania problemów poznawczych. Absolwentka/absolwent posiada umiejętność komunikowania się, negocjowania i perswazji. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym oraz znajomość łaciny ułatwiająca przyswojenie innych języków romańskich, dają podstawy dla dalszego rozwoju zawodowego. Wymagane w trakcie studiów sprawne posługiwanie się komputerem pozwala zaadaptować zdobyte umiejętności do zadań stawianych przez większość pracodawców. Znaczna liczba wymaganych przy zaliczeniach poszczególnych przedmiotów prac pisemnych wpłynęła na zdolność absolwentki/absolwenta swobodnego operowania słowem pisanym i sprawnego wyrażania myśli w formie pisemnej. Absolwentka/absolwent jest przygotowany/a do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwentka/absolwent uzyskuje dyplom licencjata. W wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia - historia specjalność nauczycielska – absolwentka/absolwent posiada umiejętności i wiedzę: 1) w zakresie kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych oraz opiekuńczych szkoły; 2) w zakresie animacji wybranych form kultury historycznej oraz nauczania historii i społeczeństwa na drugim etapie kształcenia (szkoła podstawowa); 3) w zakresie umiejętności umożliwiających kompetentne przekazywanie zdobytej wiedzy, samodzielne jej pogłębianie i aktualizowanie oraz integrowanie wiedzy z różnych dziedzin; 4) w zakresie psychologii i pedagogiki umożliwiających wykonywanie zadań wychowawczych i opiekuńczych, w tym wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, indywidualizowanie procesu nauczania, zaspokajanie szczególnych potrzeb edukacyjnych ucznia, organizowanie życia społecznego na poziomie klasy, szkoły, środowiska lokalnego, współpracy z nauczycielami, rodzicami i społecznością lokalną; 5) w zakresie dydaktyki ogólnej oraz dydaktyki historii umożliwiających skuteczne realizowanie zadań edukacyjnych, rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz wspieranie rozwoju intelektualnego ucznia poprzez dobór i stosowanie metod, technik i środków dydaktycznych aktywizujących ucznia; 6) w zakresie badania i oceniania osiągnięć uczniów oraz własnej praktyki; 7) w zakresie posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystywania ich w praktyce edukacyjnej.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl