Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Historia > historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020) (DLx-ArchDok)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów pierwszego stopnia absolwentka/absolwent kierunku historia – specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją uzyskał/a wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku, a także wiedzę z zakresu nauk pomocniczych historii oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu podstaw archiwistyki, metodyki pracy archiwalnej, zarządzania dokumentacją współczesną, kancelarii współczesnej, rozwoju form kancelaryjnych, prawa archiwalnego i administracyjnego, profilaktyki i konserwacji, historii archiwów oraz informacji naukowej. Ukończenie specjalności archiwistycznej pierwszego stopnia na kierunku historia umożliwia absolwentce/absolwentowi możliwość podjęcia pracy w następujących placówkach: - archiwach zakładowych - archiwach komercyjnych - urzędach administracji publicznej - firmach zewnętrznych zajmujących się outsourcingiem archiwalnym - firmach digitalizacyjnych. Obowiązkową częścią studiów jest praktyka zawodowa, odbywana w archiwach zakładowych przedsiębiorstw i urzędów. Absolwentka/absolwent zna podstawy łaciny oraz nowożytny język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Wiedza humanistyczna, praktyczne umiejętności posługiwania się przynajmniej jednym nowożytnym językiem obcym oraz znajomość łaciny ułatwiają przyswojenie innych języków romańskich oraz dają podstawy dla dalszego rozwoju zawodowego. Prowadzone w ramach programu studiów zajęcia (Kancelaria współczesna i współczesne formy kancelaryjne, Archiwalne pomoce informacyjne) obligujące studentów do samodzielnej pracy z komputerem, poszerzają ich praktyczne umiejętności i przygotowują do wypełniania zadań stawianych przez współczesnego pracodawcę. Wymagają również przygotowywania samodzielnych odpowiedzi i autoprezentacji, co kształtuje umiejętność sprawnego komunikowania się i wyszukiwania informacji. Absolwentka/absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwentka/absolwent uzyskuje dyplom licencjata. W wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia – historia specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją - absolwentka/absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: 1) podstawowych procesów i zjawisk zachodzących w poszczególnych okresach historycznych od starożytności po współczesność; 2) ustroju Polski od Średniowiecza do III RP, rozumie związek ustroju i przemian ustrojowych z procesami archiwotwórczymi; 3) historii archiwów i współczesnej organizacji placówek przechowujących materiały archiwalne; 4) terminologii archiwalnej i jej prawidłowego stosowania; 5) prawidłowego wykorzystania zasad teoretycznych archiwistyki oraz jej metod badawczych; 6) gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji; 7) zarządzania dokumentacją w instytucji; 8) organizacji i prowadzenia archiwum bieżącego; 9) posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu informacją i dokumentacją; 10) tworzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej, a także zarządzania tą dokumentacją na wszystkich etapach jej życia; 11) opracowania zasobu archiwalnego; 12) zasad i metod prawidłowego zabezpieczenia i konserwacji akt; 13) obowiązującego prawa archiwalnego i administracyjnego; 14) stosowania zasad i metod logistyki dla potrzeb archiwum i zarządzania dokumentacją.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl