Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Filologia angielska z pedagogiką > filologia angielska z pedagogiką (w Kaliszu prow. wspól. W.A, WPA-Kalisz.)

filologia angielska z pedagogiką (w Kaliszu prow. wspól. W.A, WPA-Kalisz.) (DLx-FilAP)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filologia angielska z pedagogiką

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany i uprawniony do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach językowych. Kwalifikacje te są zgodne z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli i wynikają z odbytego intensywnego kształcenia językowego w zakresie gramatyki, słownictwa, wymowy, zasad komunikacji interpersonalnej, oraz rozumienia i użycia języka angielskiego w mowie i piśmie, a także z otrzymanego wykształcenia humanistycznego i z zakresu nauk społecznych w obszarach filologii angielskiej (a w jej ramach w dyscyplinach językoznawstwo, szczególnie stosowane, literaturoznawstwo i kulturoznawstwo) oraz pedagogiki. Absolwent zna język angielski na poziomie biegłości C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz drugi język obcy na poziomie B2. Sprawnie i swobodnie posługuje się językiem angielskim w kontaktach towarzyskich, społecznych, edukacyjnych i zawodowych, interpretując i tworząc wypowiedzi pisemne i ustne na tematy ogólne oraz te związane z naukami filologicznymi. Kompetencja w zakresie języka angielskiego jest bliska kompetencji jego rodzimych użytkowników. Absolwent zna zagadnienia związane z literaturą i kulturą angielskiego obszaru językowego, jak i liczne zagadnienia dotyczące natury języka angielskiego oraz jego nauczania i uczenia się. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę m. in. w celu poprawy swoich kompetencji językowych (jest świadomy potrzeby ich kształcenia przez całe życie), także przy użyciu nowoczesnych technologii, z poszanowaniem praw autorskich. Posiada też kompetencje w zakresie interkulturowości (zrozumienie i poszanowanie innych kultur), komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole. W toku kształcenia obejmującego wymaganą przepisami prawa liczbę godzin praktyk pedagogicznych w szkołach i innych placówkach edukacyjnych absolwent zdobył przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne w zakresie nauczania języka angielskiego. Wiedza i umiejętności pedagogiczne wychodzą znacznie poza minimum określone w przepisach dotyczących kwalifikacji nauczycieli. Absolwent jest szczególnie dobrze przygotowany do radzenia sobie z wyzwaniami natury wychowawczej i dydaktycznej. Absolwent jest dodatkowo przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie niezbędne są doskonała znajomość języka angielskiego i/lub dobre przygotowanie pedagogiczno-humanistyczne, np. w działach współpracy z zagranicą instytucji i firm (np. edukacyjnych, medialnych, kulturalnych, turystycznych). Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na wielu kierunkach takich jak filologia angielska, językoznawstwo stosowane, ekolingwistyka, dydaktyka języków obcych, a także pedagogika.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filologia angielska z pedagogiką zostały zatwierdzone uchwałą nr 140/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia angielska z pedagogiką prowadzonego łącznie przez Wydział Anglistyki i Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu.
Zmiana efektów kształcenia została wprowadzona uchwałą nr 74/2016/2017 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 czerwca 2017 r. o zmianie uchwały nr 140/2013/2014 Senatu UAM w sprawie utworzenia kierunku studiów filologia angielska z pedagogiką prowadzonego łącznie przez Wydział Anglistyki i Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwały Senatu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl