Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną > pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (ZL-PedSP)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży z umiarkowanym, znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego; - kompetencje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych, szkołach podstawowych specjalnych, gimnazjach specjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym; - kompetencje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi; - kompetencje do zajmowania stanowiska nauczyciela w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; - kompetencje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim; - kompetencje do zajmowania stanowiska wychowawcy w zakładach poprawczych dla nieletnich z upośledzeniem umysłowym; - kompetencje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z upośledzeniem umysłowym. Kwestie prawne regulowane są na podstawie: - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50 poz. 400); - art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.).