Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych > edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (ZLx-Plast)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent tego kierunku posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w dziedzinie sztuk plastycznych, a po wyborze modułu nauczycielskiego również uprawnienia do nauczania przedmiotu plastyka w szkole podstawowej i gimnazjum. Posiada kompetencje podstawowe i kierunkowe w zakresie edukacji plastycznej oraz kwalifikacje artystyczne w dyscyplinie sztuk pięknych. Wiedza i doświadczenie artystyczne umożliwiają absolwentowi funkcjonowanie w szkole (uprawnienia nauczycielskie) i placówkach pozaszkolnych (przygotowanie kierunkowe, edukacyjne). Absolwent jest właściwie przygotowany do: - projektowania, programowania i oceniania działań artystycznych - projektowania działań edukacyjnych w kontekście specjalnych potrzeb artystycznych - posługiwania się technologią, sprzętem, oprogramowaniem i metodami technologii informacyjnej w zakresie edukacji artystycznej - animacji i organizacji czasu wolnego w instytucjach kultury, instytucjach oświaty i opieki, mass mediach oraz grupach zorganizowanych i środowiskach lokalnych a także projektowania zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych - samodzielnego tworzenia i weryfikacji projektów edukacyjnych w zakresie plastyki - posługiwania się przepisami prawa dotyczącego systemu oświaty oraz statusu zawodowego nauczycieli (blok nauczycielski) - kierowania własnym rozwojem artystycznym w wybranej dyscyplinie - podejmowania działalności twórczej w charakterze artysty, projektanta. Absolwent z uprawnieniami nauczycielskimi jest przygotowany do pracy jako nauczyciel przedmiotu plastyka w szkołach podstawowych i gimnazjach, w placówkach pozaszkolnych (muzeach, domach kultury), innych placówkach. Posiada kompetencje w promowaniu twórczości plastycznej na rynku sztuki.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl