Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

dialog i doradztwo społeczne (DUx-DDS)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku dialog i doradztwo społeczne

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent zdobył wiedzę i umiejętności z obszaru nauk humanistycznych i społecznych objętych programem studiów. Posiada pogłębioną i szczegółową wiedzę: dotyczącą etycznych i psychologicznych zagadnień związanych z relacjami międzyosobowymi i relacjami jednostki ze społeczeństwem; obejmującą zagadnienia z zakresu doradztwa społecznego, mediacji i profilaktyki problemów społecznych; dotyczącą mechanizmów powstawania i eskalacji konfliktów oraz ich rozwiązywania. Zna prawo karne i cywilne w zakresie potrzebnym do prowadzenia procedur mediacyjnych oraz standardy postępowania mediacyjnego. Nabył umiejętności diagnozowania zjawisk społecznych w tym dysfunkcji życia społecznego i rodzinnego oraz prowadzenia szkoleń, organizowania projektów i aktywizowania zasobów ludzkich. Posiada pogłębione praktyczne umiejętności doradcze i mediacyjne, w tym wiedzę i umiejętności specjalistyczne w zakresie mediacji gospodarczych. Jest przygotowany do pracy w charakterze: mediatora w postępowaniu cywilnym i administracyjnym, mediatora sporów wielostronnych, trenera (coacha) indywidualnego i grupowego aktywizującego kapitał ludzki, specjalisty, doradcy w niektórych aspektach społecznych PR (Public Relations) dla kadry kierowniczej firm w zakresie aktywizacji zasobów ludzkich poprzez szkolenia i organizację wiedzy. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami w zakresie prowadzenia mediacji uprawniającymi do ubiegania się, po ukończeniu 26 roku życia, o wpis na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 23, z późn. zm.). Dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami specjalistycznymi w zakresie prowadzenia mediacji w postępowaniu administracyjnym oraz w postępowaniu przed sądami administracyjnymi zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1257) i Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. 2018 r. poz. 1302).

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów dialog i doradztwo społeczne zostały zatwierdzone uchwałą nr 309/2015/2016 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów dialog i doradztwo społeczne prowadzonego przez Wydział Teologiczny oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl