Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją > historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020)

historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją (ost. rek. 2019/2020) (DLx-ArchDok)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku historia, specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

W toku studiów I stopnia absolwent/ka kierunku historia – specjalność archiwistyka i zarządzanie dokumentacją uzyskał/a wszechstronną i zaawansowaną wiedzę w zakresie historii Polski i powszechnej od wczesnej starożytności do początków XXI wieku oraz z zakresu nauk pomocniczych historii i nauk pokrewnych, w szczególności humanistycznych. Wyniesione ze studiów umiejętności: analityczne, samodzielnego myślenia, problematyzowania oraz rozwiązywania problemów badawczych w pracy indywidualnej i zespołowej przygotowały absolwenta/kę do działania w wielu zawodach wymagających samodzielności, kreatywności, rzetelności prowadzenia badań i upowszechniania ich wyników indywidualnie i zespołowo. Umiejętność posługiwania się językiem obcym nowożytnym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz jednym językiem starożytnym, pozwala na samodzielną lekturę tekstów historycznych w tych językach. Umiejętność posługiwania się w stopniu zaawansowanym językiem specjalistycznym historii w mowie i piśmie wraz ze znajomością różnych form wypowiedzi i pisarstwa historycznego pozwala na swobodne wyrażanie wiedzy i myśli w obszarze historii. Nabyta w toku studiów umiejętność komunikowania się, negocjowania, przekonywania i perswazji, a także posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi, pozwala na ich efektywne zastosowanie w pracy historyka. W toku studiów I stopnia absolwent/ka rozwinął/ęła kompetencje społeczne w stopniu zaawansowanym, w zakresie: stosowania zasad etyki zawodowej historyka, ochrony i promocji dziedzictwa historycznego w zróżnicowanych środowiskach i formach, upowszechnia i propagowania wiedzy historycznej z poszanowaniem różnych stanowisk i punktów widzenia na przeszłość lokalną, narodową, europejską, rozwijania wiedzy i zainteresowań historycznych w powiązaniu ze specyficznymi dla historii umiejętnościami i kompetencjami społecznymi. Zaawansowane wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu historii w powiązaniu z wiedzą ogólnohumanistyczną dają absolwentowi/ce możliwość kontynuowania badań historycznych oraz podejmowania pracy w instytucjach szeroko pojętej kultury historycznej, ze szczególnym uwzględnieniem archiwów. Absolwent/ka jest przygotowany/a do podjęcia studiów II stopnia. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent/ka uzyskuje dyplom licencjata. Ponadto, w wyniku ukończenia studiów I stopnia na kierunku historia ze specjalnością archiwistyka i zarządzanie dokumentacją – absolwent/ka: a.uzyskał/a zaawansowaną wiedzę specjalistyczną z zakresu podstaw archiwistyki, metodyki pracy archiwalnej, zarządzania dokumentacją współczesną, kancelarii współczesnej, rozwoju form kancelaryjnych, prawa archiwalnego i administracyjnego, profilaktyki i konserwacji, historii archiwów oraz informacji naukowej; b.uzyskał/a wiedzę z zakresu historii archiwów i współczesnej organizacji placówek przechowujących materiały archiwalne; c.poznał/a terminologię archiwalną i nabył umiejętność jej prawidłowego stosowania w odniesieniu do współczesnych zasobów archiwalnych; d.poznał/a zasady prawidłowego wykorzystania teorii archiwistyki oraz specyficzne dla niej metody badawcze; e.poznał/a zasady gromadzenia, przechowywania i udostępniania dokumentacji, zarządzania dokumentacją w instytucji, organizowania i prowadzenia archiwum bieżącego; f.zdobył/a umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania systemów informacyjnych w zarządzaniu informacją i dokumentacją współczesną; g.poznał/a zasady tworzenia i przechowywania dokumentacji elektronicznej, a także zarządzania tą dokumentacją na wszystkich etapach jej życia w odniesieniu do współczesnych zasobów archiwalnych; h.zdobył/a umiejętność opracowania współczesnego zasobu archiwalnego; i.poznał/a zasady i metody prawidłowego zabezpieczenia i konserwacji akt współczesnych; j.poznał obowiązujące prawo archiwalne i administracyjne; k.nabył/a umiejętność stosowania zasad i metod logistyki dla potrzeb archiwum i zarządzania dokumentacją współczesną.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl