Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

archeologia (DUx-Arch)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku archeologia

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku ARCHEOLOGIA umożliwia wykonywanie zawodu archeologa oraz kierowanie terenowymi badaniami archeologicznymi (po odbyciu stażu zawodowego określonego w przepisach dotyczących zawodów regulowanych), a ponadto daje możliwość podjęcia pracy w placówkach muzealnych, konserwatorskich, jak również w instytucjach naukowych, kulturalnych, oświatowych i turystycznych. Efekty kształcenia - Wiedza: -Absolwent posiada wysoce zaawansowaną i wszechstronną wiedzę z zakresu archeologii, która jest podstawą oryginalnego myślenia i samodzielnego podejmowania badań oraz umożliwia dalsze kształcenie. -Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na krytyczną świadomość podejmowanych zagadnień, zarówno w archeologii, jak i w innych dyscyplinach, na styku których jest uprawiana. -Absolwent zna bardzo dobrze metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. -Posiada pogłębioną wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę znalezisk archeologicznych. -Zna zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Umiejętności: -Absolwent wykazuje wysoce specjalistyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do samodzielnego prowadzenia badań i podejmowania działań służących tworzeniu nowej wiedzy archeologicznej i procedur badawczych mających zastosowanie w integrowaniu wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin. -Absolwent wykazuje wysoce specjalistyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do samodzielnego, biegłego i innowacyjnego stosowania metod i technik prac archeologicznych obejmujących pozyskiwanie danych, ich porządkowanie, a przede wszystkim interpretowanie (sposoby konstruowania narracji, integrowanie wyników badań). Powiązanie wszystkich tych elementów pozwala na kształtowanie wyobrażeń o przeszłych kulturach, na budowanie obrazu przeszłości, jako efektu umiejętności uzyskiwanej w czasie studiów - konceptualizacji wiedzy o przeszłości. -Absolwent wykazuje ponadto wysokie umiejętności posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania ich w praktyce archeologicznej oraz posiada zaawansowaną znajomość języka obcego. Inne kompetencje/ postawy: -Absolwent potrafi zarządzać złożonymi technicznymi i zawodowymi działaniami lub projektami oraz potrafi je przekształcać wykorzystując nowe podejścia strategiczne. -Absolwent potrafi ponosić odpowiedzialność za przyczynianie się do rozwoju wiedzy archeologicznej i praktyki zawodowej w tym zakresie. -Absolwent potrafi zarządzać rozwojem zawodowym jednostek i grup.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów archeologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl