Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

archeologia (DU-Arch)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku archeologia

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Ukończenie studiów drugiego stopnia na kierunku ARCHEOLOGIA umożliwia wykonywanie zawodu archeologa oraz kierowanie terenowymi badaniami archeologicznymi (po odbyciu stażu zawodowego określonego w przepisach dotyczących zawodów regulowanych), a ponadto daje możliwość podjęcia pracy w placówkach muzealnych, konserwatorskich, jak również w instytucjach naukowych, kulturalnych, oświatowych i turystycznych. Efekty kształcenia - Wiedza: -Absolwent posiada wysoce zaawansowaną i wszechstronną wiedzę z zakresu archeologii, która jest podstawą oryginalnego myślenia i samodzielnego podejmowania badań oraz umożliwia dalsze kształcenie. -Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala również na krytyczną świadomość podejmowanych zagadnień, zarówno w archeologii, jak i w innych dyscyplinach, na styku których jest uprawiana. -Absolwent zna bardzo dobrze metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. -Posiada pogłębioną wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę znalezisk archeologicznych. -Zna zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Umiejętności: -Absolwent wykazuje wysoce specjalistyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do samodzielnego prowadzenia badań i podejmowania działań służących tworzeniu nowej wiedzy archeologicznej i procedur badawczych mających zastosowanie w integrowaniu wiedzy i umiejętności z różnych dyscyplin. -Absolwent wykazuje wysoce specjalistyczne umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do samodzielnego, biegłego i innowacyjnego stosowania metod i technik prac archeologicznych obejmujących pozyskiwanie danych, ich porządkowanie, a przede wszystkim interpretowanie (sposoby konstruowania narracji, integrowanie wyników badań). Powiązanie wszystkich tych elementów pozwala na kształtowanie wyobrażeń o przeszłych kulturach, na budowanie obrazu przeszłości, jako efektu umiejętności uzyskiwanej w czasie studiów - konceptualizacji wiedzy o przeszłości. -Absolwent wykazuje ponadto wysokie umiejętności posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania ich w praktyce archeologicznej oraz posiada zaawansowaną znajomość języka obcego. Inne kompetencje/ postawy: -Absolwent potrafi zarządzać złożonymi technicznymi i zawodowymi działaniami lub projektami oraz potrafi je przekształcać wykorzystując nowe podejścia strategiczne. -Absolwent potrafi ponosić odpowiedzialność za przyczynianie się do rozwoju wiedzy archeologicznej i praktyki zawodowej w tym zakresie. -Absolwent potrafi zarządzać rozwojem zawodowym jednostek i grup.

Warunki przyjęcia

posiadanie dyplomu licencjata i złożenie wymaganych dokumentów do wypełnienia limitu miejsc zgodnie z Uchwałą Senatu UAM nr 110/2007 z dnia 30 kwietnia 2007 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 124/2007 z dnia 28 maja 2007 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 126/2007 z dnia 28 maja 2007 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 163/2007 z dnia 17 grudnia 2007 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 178/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r., w sprawie warunków i trybów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2008/2009.

Standardy nauczania

Standardy kształcenia dla kierunku studiów ARCHEOLOGIA, B. Studia Drugiego Stopnia - Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.