Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

archeologia (DLx-Arch)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku archeologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Uprawnienia zawodowe absolwentów ARCHEOLOGII (obu specjalizacji) studiów stacjonarnych I stopnia: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku ARCHEOLOGIA daje możliwość wykonywania zawodu archeologa w zakresie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych oraz prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych i urzędach konserwatorskich, jak również podjęcie pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych. Efekty kształcenia - Wiedza: -Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i regionów oraz nauk pokrewnych. -Posiada wiedzę o szerokim wachlarzu wytworów kultury materialnej, jak i rozmaitych wariantach ich interpretowania w zależności od kontekstów ich zalegania w ziemi. -Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. -Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę znalezisk archeologicznych. -Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Umiejętności: -Absolwent wykazuje zaawansowane umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do biegłego i innowacyjnego stosowania metod i technik prac archeologicznych obejmujących pozyskiwanie danych (np. metody inwazyjne i nieinwazyjne), ich porządkowanie (np. sekwencje chronologiczne, sposoby systematyzowania), a także interpretowanie (sposoby konstruowania narracji, integrowanie wyników badań). Powiązanie wszystkich tych elementów pozwala na kształtowanie wyobrażeń o przeszłych kulturach, na budowanie obrazu przeszłości, jako efektu umiejętności uzyskiwanej w czasie studiów - konceptualizacji wiedzy o przeszłości. -Absolwent wykazuje ponadto umiejętności posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania ich w praktyce archeologicznej oraz posiada zaawansowaną znajomość języka obcego. Inne kompetencje/ postawy: -Absolwent potrafi zarządzać złożonymi technicznymi i zawodowymi działaniami lub projektami oraz ponosić odpowiedzialność za podejmowane decyzje. -Absolwent potrafi zarządzać rozwojem zawodowym jednostek i grup.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów archeologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl