Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

archeologia (DL-Arch)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku archeologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Uprawnienia zawodowe absolwentów ARCHEOLOGII (obu specjalizacji) studiów stacjonarnych I stopnia: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku ARCHEOLOGIA daje możliwość wykonywania zawodu archeologa w zakresie prac technicznych w trakcie badań archeologicznych oraz prac laboratoryjno-inwentaryzacyjnych i dokumentacyjnych w placówkach gromadzących zbiory zabytków archeologicznych i urzędach konserwatorskich, jak również podjęcie pracy w instytucjach kulturalnych, oświatowych i turystycznych. Efekty kształcenia - Wiedza: -Absolwent posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu archeologii poszczególnych epok i regionów oraz nauk pokrewnych. -Posiada wiedzę o szerokim wachlarzu wytworów kultury materialnej, jak i rozmaitych wariantach ich interpretowania w zależności od kontekstów ich zalegania w ziemi. -Zna metody i techniki prac wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych. -Posiada wiedzę źródłoznawczą umożliwiającą ocenę znalezisk archeologicznych. -Zna podstawowe zabiegi konserwacji zabytków i zasady muzealnego opracowywania zbiorów. Umiejętności: -Absolwent wykazuje zaawansowane umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy do biegłego i innowacyjnego stosowania metod i technik prac archeologicznych obejmujących pozyskiwanie danych (np. metody inwazyjne i nieinwazyjne), ich porządkowanie (np. sekwencje chronologiczne, sposoby systematyzowania), a także interpretowanie (sposoby konstruowania narracji, integrowanie wyników badań). Powiązanie wszystkich tych elementów pozwala na kształtowanie wyobrażeń o przeszłych kulturach, na budowanie obrazu przeszłości, jako efektu umiejętności uzyskiwanej w czasie studiów - konceptualizacji wiedzy o przeszłości. -Absolwent wykazuje ponadto umiejętności posługiwania się współczesnymi technologiami informacyjnymi i wykorzystania ich w praktyce archeologicznej oraz posiada zaawansowaną znajomość języka obcego. Inne kompetencje/ postawy: -Absolwent potrafi zarządzać złożonymi technicznymi i zawodowymi działaniami lub projektami oraz ponosić odpowiedzialność za podejmowane decyzje. -Absolwent potrafi zarządzać rozwojem zawodowym jednostek i grup.

Warunki przyjęcia

posiadanie świadectwa dojrzałości i uzyskanie odpowiedniej liczny punktów wymaganej do przyjęcia na I rok studiów w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnym z Uchwałą Senatu UAM nr 51/2006 z dnia 24 kwietnia 2006 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 79/2006 z dnia 27 listopada 2006 r., z Uchwałą Senatu UAM nr 85/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r., w sprawie warunków i trybów przyjęć na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych, wieczorowych i zaocznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2007/2008

Standardy nauczania

Standardy kształcenia dla kierunku studiów ARCHEOLOGIA, A. Studia Pierwszego Stopnia - Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki .