Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

administracja (DL-Admin5)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku administracja

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów posiada umiejętność posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk o administracji i o prawie, podstawową wiedzą ekonomiczną oraz posiada umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej), w administracji niepublicznej oraz w organizacjach społecznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętność samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalność gospodarczej oraz sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Umie posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii, koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

Warunki przyjęcia

Szczegółowe warunki i tryb przyjęć na I rok studiów na kierunek administracja są określone w aktach prawnych UAM. Zasady te obowiązują w roku akademickim, w którym absolwent został przyjęty. Postępowanie rekrutacyjne: konkurs świadectw dojrzałości.

Standardy nauczania

Ze względu na brak określenia przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego standardów nauczania dla kierunku administracja, studia na tym kierunku odbywają się według zasad oraz programu i planu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych 3-letnich (licencjackich) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku "administracja" (ustalonych uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 22/2003-2004 z dnia 4 listopada 2003 r. z późniejszymi zmianami).